ലൈസൻസ് ലിസ്റ്റ് – റീപേയ്‌റെർ

Sl.No:Licence NoDate of issueOder NoName & Address of the licenceesArticles to be repairedDistrict
15125M456865525-05-2005C4/500/18/KDIFManoj Kumar, Payyanaman.P.O,
Muringamangalam,
Konni,Pathanamthitta.
Payyanaman.P.O,Muringamangalam,
Konni,Pathanamthitta.
Pathanamthitta