സേവനങ്ങൾ

പാക്കർ , ഇമ്പോർട്ടർസ് റെജിസ്ട്രേഷൻ
ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ അളക്കൽ” ഡീലേഴ്സ് / റിപ്പയർ / നിർമാതാക്കളുടെ ലൈസൻസ്
തൂക്കം അല്ലെങ്കിൽ അളവ് പരിശോധന
ലീഗൽ മെട്രോളജി നിയമ ചട്ടങ്ങൾ
എൻ എ ബി എൽ അംഗീകൃത കാലിബ്രേഷൻ
വെഹിക്കിൾ ടാങ്കുകളുടെയും വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കുകളുടെയും കാലിബ്രേഷൻ
ഉപഭോക്തൃ വിദ്യാഭ്യാസം
സ്വര്ണത്തിന്റെ പരീക്ഷണവും വിലയിരുത്തലും