ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി 14 പുതിയ വാഹനങ്ങൾ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു

ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി 14 പുതിയ വാഹനങ്ങൾ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു

ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി 14 പുതിയ വാഹനങ്ങൾ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു