എൽഎംഡി 15.03.2018 ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി “സുതാര്യം” എന്ന പൊതുപ്രശ്നങ്ങൾക്കായുള്ള മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കി

എൽഎംഡി 15.03.2018 ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി “സുതാര്യം” എന്ന പൊതുപ്രശ്നങ്ങൾക്കായുള്ള മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കി

എൽഎംഡി 15.03.2018 ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി “സുതാര്യം” എന്ന പൊതുപ്രശ്നങ്ങൾക്കായുള്ള മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കി