പരാതികൾ

നിങ്ങളുടെ പരാതികൾ മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ സുതാര്യത്തിലൂടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്

സുതാര്യ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Or

പരാതി രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിന് താഴെ കാണുന്ന വെബ്ഫോം വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക