ലീഗൽ മെട്രോളജി നിയമ നിർവഹണം

“ലീഗൽ മെട്രോളജി വകുപ്പ് ഇനിപ്പറയുന്ന ചട്ടങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നു.”

ലീഗൽ മെട്രോളജി ആക്റ്റ്, 2009

നിയമപരമായ മെട്രോലോജി (പാക്കേജുചെയ്ത വസ്തുക്കൾ) നിയമങ്ങൾ, 2011
നിയമപരമായ മെട്രോലോജി (മോഡലുകളുടെ അംഗീകാരം) നിയമങ്ങൾ, 2011
നിയമപരമായ മെട്രോലോജി (ദേശീയ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്) നിയമങ്ങൾ, 2011
നിയമപരമായ മെട്രോലോജി (നംബർ) നിയമങ്ങൾ, 2011
ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലീഗൽ മെറ്റോളജിക്കൽ റൂൾസ് 2011.
നിയമപരമായ മെട്രോലോജി (ജനറൽ) നിയമങ്ങൾ, 2011
കേരള ലീഗൽ മെട്രോളജി (എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്) റൂൾസ് 2012.

 1. എൽ എം നടപ്പിലാക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ (പാക്കേജ്‌ഡ്‌ വസ്തുക്കൾ) ആർട്ടീൾസ്, 2011 dated 30.09.2011
 2. എൽ എം നടപ്പിലാക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ (പാക്കേജ്‌ഡ്‌ വസ്തുക്കൾ) നിയമങ്ങൾ,2011
 3. ലീഗൽ മെട്രോളജി (പാക്കേജ്‌ഡ്‌ വസ്തുക്കൾ) (Ist Amendment) നിയമങ്ങൾ, 2015
 4. ലീഗൽ മെട്രോളജി (പാക്കേജ്‌ഡ്‌ വസ്തുക്കൾ) (Ist Amendment) നിയമങ്ങൾ,2014
 5. ലീഗൽ മെട്രോളജി (പാക്കേജ്‌ഡ്‌ വസ്തുക്കൾ) (Ist Amendment) നിയമങ്ങൾ,2013
 6. ലീഗൽ മെട്രോളജി (പാക്കേജ്‌ഡ്‌ വസ്തുക്കൾ) (Ist Amendment) നിയമങ്ങൾ,2012
 7. ലീഗൽ മെട്രോളജി (പാക്കേജ്‌ഡ്‌ വസ്തുക്കൾ) (3rd Amendment) നിയമങ്ങൾ,2011
 8. ലീഗൽ മെട്രോളജി (പാക്കേജ്‌ഡ്‌ വസ്തുക്കൾ)( 3rd Amendment-CORRIGENDUM)നിയമങ്ങൾ,2011
 9. THE LEGAL METROLOGY (PACKAGED COMMODITIES)(Amendment)RULES,2011 dated 30.09.2011
 10. ലീഗൽ മെട്രോളജി (പാക്കേജ്‌ഡ്‌ വസ്തുക്കൾ) (Amendment)നിയമങ്ങൾ,2011

NOTIFICATION JANUARY 1, 2011

 1. ലീഗൽ മെട്രോളജി (പാക്കേജ്‌ഡ്‌ വസ്തുക്കൾ) (GENERAL Corrigendum) നിയമങ്ങൾ, 2011
 2. ലീഗൽ മെട്രോളജി (GOVERNMENT APPROVED TEST CENTRE) ആർട്ടീൾസ്, 2013
 3. ലീഗൽ മെട്രോളജി (GOVERNMENT APPROVED TEST CENTRE) RULES, 2013
 4. ലീഗൽ മെട്രോളജി (NUMERATION) പരിഷ്ക്കരണ നിയമങ്ങൾ,2011
 5. ലീഗൽ മെട്രോളജി (Government Approved Test Centre) പരിഷ്ക്കരണ നിയമങ്ങൾ, 2016