ഉപഭോക്തൃ വിദ്യാഭ്യാസം

കേരളത്തിലെ ഉപഭോക്തൃ സമൂഹത്തിൽ സാമൂഹ്യനീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് അവരുടെ അവകാശങ്ങളുടെയും അവകാശങ്ങളുടെയും ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കളെ ശാക്തീകരിക്കുക. നിയമപരമായ മെറ്റളോളിയുടെ വകുപ്പ് ഈ ചുമതലയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് താഴെ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

  1. 24th ഡിസംബറിൽ സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ഉം ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈഡ് ഉം ദേശീയ ഉപഭോക്ത ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു
  2. മാര്ച്ച് 15 ന് ലോക ഉപഭോക്തൃ അവകാശ ദിനം പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള പരിപാടികളോടെ മൂന്നു മേഖലകളിലും “ഉപഭോക്തൃവാര്ഷികം” ആഘോഷിക്കുന്നു.
  3. ഓണം, റംസാൻ, ക്രിസ്തുമസ് തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്സവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട “കൺസ്യൂമർ ഹെൽപ് ഡെസ്ക്” സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
  4. വിദ്യാലയങ്ങളിലും കോളേജുകളിലും സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റുകൾ, നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം, എൻസിസി തുടങ്ങിയവയിൽ ഉപഭോക്തൃ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നു.
  5. അച്ചടി, വിഷ്വൽ, ഓഡിയോ, സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ മുഖേന പ്രദർശനങ്ങൾ, സെമിനാറുകൾ തുടങ്ങിയവ നടത്തുന്നു.