വാർത്തകൾ

March 27, 2018

എൽഎംഡി 15.03.2018 ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി “സുതാര്യം” എന്ന പൊതുപ്രശ്നങ്ങൾക്കായുള്ള മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കി

എൽഎംഡി 15.03.2018 ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി "സുതാര്യം"...
March 27, 2018

കൺസ്യൂമർ ബോധവത്കരണ വാഹനം ലോകത്തെ ഉപഭോക്തൃ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു

കൺസ്യൂമർ ബോധവത്കരണ വാഹനം...
June 16, 2017

ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി 14 പുതിയ വാഹനങ്ങൾ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു

ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി 14 പുതിയ വാഹനങ്ങൾ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു
June 16, 2017

ബഹുമാനപ്പെട്ട സിവിൽ സപ്ലൈസ്, ഉപഭോക്തൃ , ലീഗൽ മെട്രോളജി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രി. പി തിലോത്തമൻ ലീഗൽ മെട്രോളജി ഓഫീസർമാരുടെ വാർഷിക സമ്മേളനം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു .

ബഹുമാനപ്പെട്ട സിവിൽ സപ്ലൈസ്, ഉപഭോക്തൃ , ...
June 16, 2017

ലീഗൽ മെട്രോളജി മാനുവൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി പുറത്തിറക്കി.

ലീഗൽ മെട്രോളജി മാനുവൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി പുറത്തിറക്കി.