ടെൻഡർ ക്ഷണിക്കുന്നു

വിശദാംശങ്ങൾക്കും ഓൺലൈൻ ടെൻഡർ സമർപ്പിക്കലിനും www.etenders.kerala.gov.in സന്ദർശിക്കുക..