ഉപയോഗപ്രദമായ ലിങ്കുകൾ

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലീഗൽ മെട്രോളജി – www.iilmranchi.org

ഉപഭോക്തൃ കാര്യ വകുപ്പ് – www.consumeraffairs.nic.in

ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ലീഗൽ മെട്രോളജി – www.oiml.org

ജാഗോ ഗ്രഹാക്കോ ജാഗോ – www.jagograhakjago.com

ധനകാര്യ വകുപ്പ് –  www.finance.kerala.gov.in