ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലീഗൽ മെട്രോളജി

ഉപഭോക്തൃ കാര്യ വകുപ്പ്

ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ലീഗൽ മെട്രോളജി

ജാഗോ ഗ്രഹാക്കോ ജാഗോ

ധനകാര്യ വകുപ്പ്