ഈ സേവനം ലഭിക്കുവാൻ ദയവായി ലോഗിൻ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ പ്രവേശന ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, ഇതിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ.

ലീഗൽ മെട്രോളജി പാക്കേജ്‌ഡ്‌ കമ്മോഡിറ്റീസ്  റൂൾസിന്റെ 27 ാം നിയമം,  പാക്ക് ചെയ്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ഓരോ പാക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപോർട്ടർ ഈ ഡിപാർട്ട്മെന്റിലൂടെ ആവശ്യമുള്ള ഫീ ഒടുക്കു വരുത്തി രെജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

Standard Operating Procedure for Applicant
ProcessPacker/Importer Registration
Mandatory supporting documents required1. Application through online

2. Registration Fee payment receipt (Rs 750)

3. Trade Licence issued by Local body

4. Partnership/Articles of Association as the case may be

5. Rent/Lease/Ownership certificate of the building

6. Building Tax receipt

Process descriptionStep 1: Submission of application through online along with supporting documents toAssistant Controller (Flying Squad) of concerned District after the payment ofregistration fee within 90 days of starting the packing/importing.

Step2: Verification of application and supporting documents by Assistantcontroller  through online and after the inspection of premise forward the  application to Controller, Legal Metrology through online.

Step3: Issue of Registration by Controller, Legal Metrology

Procedure for Fees paymentCurrently payment can be made at the office (If the applicant wishes he/she cane make the payment through  e-treasury portal)
List of Reference DocumentsLegal Metrology Act 2009

Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules 2011

Rules 27, Rules 32

Time line for completing the processWithin 60 working days
Checking of Application StatusThrough online
Key Contact Person from departmentAssistant Controller (Flying Squad) of concerned District
SOP for Approver
ProcessPacker/Importer Registration
Mandatory supporting documents required1. Application form

2. Registration Fee -Rs 750

3. Trade Licence issued by Local body

List of Reference DocumentsLegal Metrology Act 2009

Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules 2011

Rules 27, Rules 32

Time line for completing the processTotal time allowed for the apporval – 60 working days

Time Allowed for Deputy Controller Flying Squad – 30 working days
Time allowed for the Joint Controller of the Zone concerned – 30 working days

Departmental Work FlowDeputy Controller Flying Squad ——Joint Controller of the zone concerned
രേഖകളുടെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്

1. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ

2. രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് -750 രൂപ

3. പ്രാദേശിക ബോഡി വിതരണം ചെയ്ത ട്രേഡ് ലൈസൻസ്

4. കൈവശാവകാശ  രേഖ / വാടക / പാട്ട കരാർ

5. കെട്ടിട നികുതി രസീത്

6. പാർട്ണർഷിപ്  കരാർ / ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ  (സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് )