എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് (2019-2020)

2019 ഏപ്രിൽ

2019 മെയ്

2019 ജൂൺ

2019 ജൂലൈ

2019 ഓഗസ്റ്റ്

2019 സെപ്റ്റംബർ

2019 ഒക്ടോബർ

2019 നവംബർ

2019 ഡിസംബർ

2021ഏപ്രിൽ

2021മെയ്

2021ജൂൺ

2021 ജൂലൈ

2021 ഓഗസ്റ്റ്

2021 സെപ്‌റ്റംബർ

2021 ഒക്ടോബർ

2021 നവംബർ

2021 ഡിസംബർ