സ്റ്റോറിൽ നിന്നും സുതാര്യം 
മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ  ഡൌൺലോഡ്  ചെയ്യുക
ഉണരൂ ഉപഭോക്താവേ ഉണരൂ പാക്കറ്റ് ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് അമിത വില ഈടാക്കുന്നതും അളവ് തൂക്ക സംബന്ധമായ പരാതികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ

പുതിയ വാർത്തകൾ

വകുപ്പിൻറെ മൊബൈൽ ആപ്ളിക്കേഷൻ ആയ “സുതാര്യം” അപ്ഡേഷൻ നടക്കുന്നതിനാൽ പരാതികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് സാങ്കേതിക തടസ്സം നേരിടുന്നതാണ്. പരാതികൾ https://lmd.kerala.gov.in/complaints എന്ന വെബ്സൈറ്റ് മുഖേനെയോ clm.lmd@kerala.gov.in, clmkerala@gmail.comഎന്നീ ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങൾ മുഖേനെയോ നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു
ബഹു:മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊതു ജന പരാതി പരിഹാര സംവിധാനത്തിന്റെ ചാർജ് ഓഫീസർ ആയി അഡീഷണൽ കൺട്രോളർ ശ്രീമതി. ആർ. റീനഗോപാലിനെ നിയോഗിച്ചു ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട് സി എം ഒ പോർട്ടലുമായ ബന്ധപ്പെട്ട പരാതി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് 8281698001 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. സന്ദർശന സമയം പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 3 മണി മുതൽ 4 മണി വരെ
വെബ്സൈറ്റ് അപ്‌ഡേഷൻ നടന്നു വരുന്നതിനാൽ സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം നേരിട്ടേക്കാം.
വകുപ്പിന്റെ ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ദയവായി https://lmoms.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌ അപ്പ്ലിക്കേഷനിൽ പ്രവേശിക്കുക