ഗവൺമെൻറ് ഓർഡേഴ്സ്
ക്രമ നമ്പർജി ഒ നമ്പർവിശദാംശങ്ങൾഅവസാന തിയതിഅറ്റാച്മെൻറ്
1ജി ഒ (ആർ ടി ) 654/18/ഉ കാ വലൈസൻസ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയത്28/12/2018
2ജി ഒ (പി ) 171/16/ഫിൻസ്വത്തു വിവര സ്റ്റേറ്റ് മെന്റ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത്15-11-2016
3ജി ഒ (ആർ ടി ) 4887/16/റവക്ലാർക്ക് തസ്തിക ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്21-11-2016
4ജി ഒ (എം എസ് ) 25/17/ ഉ കാ വ21 പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിച്ചത്16-10-2017
5ജി ഒ (എം എസ് )27/18/ഉ കാ വതാലൂക്ക് ഓഫീസുകളിൽ തസ്തിക സൃഷ്ടിച്ചത്06/07/2018
6ജി ഒ (ആർ ടി )/ 130/ 2022/ സി എ ഡി ലൈസൻസ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയത് 28-12-2022-
Govt circulars
Sl.NoCicular NoTitleDate of G.OAttachment
1G.O (Rt) No.654/2018/CADOnline submission of licence renewal application time extended28/12/2018