നിങ്ങളുടെ പരാതികൾ മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ സുതാര്യത്തിലൂടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്

അല്ലെങ്കിൽ

പരാതി രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിന് താഴെ കാണുന്ന വെബ്ഫോം വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക