നിങ്ങളുടെ പരാതികൾ മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ സുതാര്യത്തിലൂടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 9188 918 100 എന്ന മൊബൈല്‍ നമ്പരിലും പരാതികള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ് . ഈ സേവനം 24*7 ലഭ്യമാണ്.

അല്ലെങ്കിൽ

പരാതി രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിന് താഴെ കാണുന്ന വെബ്ഫോം വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക