ലീഗൽ മെട്രോളജി  നിയമങ്ങൾ, ചട്ടങ്ങൾ

ലീഗൽ മെട്രോളജി ആക്റ്റ്, 2009
ലീഗൽ മെട്രോളജി  ( പാക്കേജ്‌ഡ്‌ കമ്മോഡിറ്റീസ് ) നിയമങ്ങൾ, 2011
ലീഗൽ മെട്രോളജി  (മോഡലുകളുടെ അംഗീകാരം) നിയമങ്ങൾ, 2011
ലീഗൽ മെട്രോളജി (ദേശീയ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്) നിയമങ്ങൾ, 2011
ലീഗൽ മെട്രോളജി നിയമങ്ങൾ, 2011
ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലീഗൽ മെട്രോളജി റൂൾസ് 2011.
ലീഗൽ മെട്രോളജി (ജനറൽ) നിയമങ്ങൾ, 2011
കേരള ലീഗൽ മെട്രോളജി (എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്) റൂൾസ് 2012.

 1. എൽ എം നടപ്പിലാക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ (പാക്കേജ്‌ഡ്‌ കമ്മോഡിറ്റീസ്) ആർട്ടിക്കിൾസ് , 2011 dated 30.09.2011
 2. എൽ എം നടപ്പിലാക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ (പാക്കേജ്‌ഡ്‌ കമ്മോഡിറ്റീസ്) നിയമങ്ങൾ,2011
 3. ലീഗൽ മെട്രോളജി (പാക്കേജ്‌ഡ്‌ കമ്മോഡിറ്റീസ്) (Ist Amendment) നിയമങ്ങൾ, 2015
 4. ലീഗൽ മെട്രോളജി (പാക്കേജ്‌ഡ്‌ കമ്മോഡിറ്റീസ്) (Ist Amendment) നിയമങ്ങൾ,2014
 5. ലീഗൽ മെട്രോളജി (പാക്കേജ്‌ഡ്‌ കമ്മോഡിറ്റീസ്) (Ist Amendment) നിയമങ്ങൾ,2013
 6. ലീഗൽ മെട്രോളജി (പാക്കേജ്‌ഡ്‌ കമ്മോഡിറ്റീസ്) (Ist Amendment) നിയമങ്ങൾ,2012
 7. ലീഗൽ മെട്രോളജി (പാക്കേജ്‌ഡ്‌കമ്മോഡിറ്റീസ്) (3rd Amendment) നിയമങ്ങൾ,2011
 8. ലീഗൽ മെട്രോളജി (പാക്കേജ്‌ഡ്‌ കമ്മോഡിറ്റീസ്)( 3rd Amendment-CORRIGENDUM)നിയമങ്ങൾ,2011
 9. THE LEGAL METROLOGY (PACKAGED COMMODITIES)(Amendment)RULES,2011 dated 30.09.2011
 10. ലീഗൽ മെട്രോളജി (പാക്കേജ്‌ഡ്‌ കമ്മോഡിറ്റീസ്) (Amendment)നിയമങ്ങൾ,2011

NOTIFICATION JANUARY 1, 2011

 1. ലീഗൽ മെട്രോളജി (പാക്കേജ്‌ഡ്‌ വസ്തുക്കൾ) (GENERAL Corrigendum) നിയമങ്ങൾ, 2011
 2. ലീഗൽ മെട്രോളജി (GOVERNMENT APPROVED TEST CENTRE) ആർട്ടീൾസ്, 2013
 3. ലീഗൽ മെട്രോളജി (GOVERNMENT APPROVED TEST CENTRE) RULES, 2013
 4. ലീഗൽ മെട്രോളജി (NUMERATION) പരിഷ്ക്കരണ നിയമങ്ങൾ,2011
 5. ലീഗൽ മെട്രോളജി (Government Approved Test Centre) പരിഷ്ക്കരണ നിയമങ്ങൾ, 2016