ലീഗൽ മെട്രോളജി ആക്റ്റ്, 2009

ലീഗൽ മെട്രോളജി (പാക്കേജ്‌ഡ്‌ കമ്മോഡിറ്റീസ് ) ചട്ടങ്ങൾ 2011

ലീഗൽ മെട്രോളജി (മോഡലുകളുടെ അംഗീകാരം  ) ചട്ടങ്ങൾ 2011

ലീഗൽ മെട്രോളജി (ദേശീയ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്) നിയമങ്ങൾ, 2011

ലീഗൽ മെട്രോളജി (നംബർ) നിയമങ്ങൾ, 2011

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ട് ഓഫ് ലീഗൽ മെട്രോളജി ചട്ടങ്ങൾ 2011

ലീഗൽ മെട്രോളജി (ജനറൽ ) ചട്ടങ്ങൾ 2011

ലീഗൽ മെട്രോളജി നടപ്പിലാക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ (പാക്കേജ്‌ഡ്‌ വസ്തുക്കൾ) ആർട്ടീൾസ്, 2011 dated 30.09.2011

ലീഗൽ മെട്രോളജി നടപ്പിലാക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ (പാക്കേജ്‌ഡ്‌ വസ്തുക്കൾ) നിയമങ്ങൾ,2011

ലീഗൽ മെട്രോളജി (പാക്കേജ്‌ഡ്‌ വസ്തുക്കൾ) (Ist Amendment) നിയമങ്ങൾ, 2015

ലീഗൽ മെട്രോളജി (പാക്കേജ്‌ഡ്‌ വസ്തുക്കൾ) (Ist Amendment) നിയമങ്ങൾ,2014

ലീഗൽ മെട്രോളജി (പാക്കേജ്‌ഡ്‌ വസ്തുക്കൾ) (Ist Amendment) നിയമങ്ങൾ,2013

ലീഗൽ മെട്രോളജി (പാക്കേജ്‌ഡ്‌ വസ്തുക്കൾ) (Ist Amendment) നിയമങ്ങൾ,2012

ലീഗൽ മെട്രോളജി (പാക്കേജ്‌ഡ്‌ വസ്തുക്കൾ) (3rd Amendment) നിയമങ്ങൾ,2011

ലീഗൽ മെട്രോളജി (പാക്കേജ്‌ഡ്‌ വസ്തുക്കൾ)( 3rd Amendment-CORRIGENDUM)നിയമങ്ങൾ,2011

ലീഗൽ മെട്രോളജി (പാക്കേജ്‌ഡ്‌ കമ്മോഡിറ്റീസ് ) ചട്ടങ്ങൾ (Amendment)RULES,2011 dated 30.09.2011

ലീഗൽ മെട്രോളജി (പാക്കേജ്‌ഡ്‌ വസ്തുക്കൾ) (Amendment)നിയമങ്ങൾ,2011

NOTIFICATION JANUARY 1, 2011

ലീഗൽ മെട്രോളജി (പാക്കേജ്‌ഡ്‌ വസ്തുക്കൾ) (GENERAL Corrigendum) നിയമങ്ങൾ, 2011

ലീഗൽ മെട്രോളജി (ഗവണ്മെന്റ് അപ്പ്രൂവ്ഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് സെന്റർ) ആർട്ടീൾസ്, 2013

ലീഗൽ മെട്രോളജി (ഗവണ്മെന്റ് അപ്പ്രൂവ്ഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് സെന്റർ), ചട്ടങ്ങൾ 2013

ലീഗൽ മെട്രോളജി (NUMERATION) പരിഷ്ക്കരണ നിയമങ്ങൾ,2011

ലീഗൽ മെട്രോളജി (ഗവണ്മെന്റ് അപ്പ്രൂവ്ഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് സെന്റർ) പരിഷ്ക്കരണ നിയമങ്ങൾ, 2016

കേരള ലീഗൽ മെട്രോളജി മാനുവൽ

കേരള ലീഗൽ മെട്രോളജി വിശേഷാൽ ചട്ടം (സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് )

കേരള ലീഗൽ മെട്രോളജി വിശേഷാൽ ചട്ടം (സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസ് )

വകുപ്പിന്‍റെ ഭരണ  റിപ്പോര്‍ട്ട്‌  (2009-10 മുതല്‍  2014-15 വരെ)