റീജ്യണൽ റഫറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലബോറട്ടറി

നാഷണൽ ഫിസിക്കൽ ലബോറട്ടറി

സെൻട്രൽ ലോബറേഷൻ ഓഫ് ലീഗൽ മെട്രോളജി (CLLM)

ലീൽ മെട്രോളജി ഭവൻ, കാക്കനാട്, എറണാകുളം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് CLLM സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്

സെൻട്രൽ ലബോറട്ടറിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ:

  • സംസ്ഥാനത്തെ സെക്കണ്ടറി മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡി
  • സെക്കണ്ടറി നിലവാര ലബോറട്ടറി കൈകാര്യം ചെയ്യുക
  • അസിസ്റ്റന്റ് കണ്ട്രോളറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലീഗൽ മെട്രോജി ഓഫീസുകളുടെ പരിശോധനാ പരിശോധനകൾ പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുക
  • റീജിയണൽ റെഫറൻസ് ലബോറട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഫിസിക്കൽ ലബോറട്ടറി ഉപയോഗിച്ച് സെക്കണ്ടറി മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ ആനുകാലിക പരിശോധനാ സർട്ടിഫിക്കേഷനും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുക
  • തൊഴിൽ നിലവാരത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ശരിയായ പരിശീലനം നടത്തുക
  • ലീഗൽ മെട്രോജി ഓഫീസുകളുടെ തൊഴിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലബോറട്ടറികളിൽ പതിവ് പരിശോധനകൾ നടത്തുക